ابنیه نواندیش
مرکز تجاری ارگ تجریش (امیرکبیر)
۱۲ تیر ۱۳۹۳
ابنیه نواندیش
عنوان پروژه:
نظارت عالیه و مقیم بر مراقبت و نگهداری برج میلاد

کارفرما:
شرکت برج میلاد تهران

محل اجرا:
تهران

توضیحات:
نظارت و بازرسی فنی بر عملیات پیمانکاران بهره برداری و پروژه های اجرایی، تعمیر و نگهداری، پیاده سازی و اجرای CM ابنیه، تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و برقی مجموعه برج میلاد با بکارگیری تکنیک های ارتعاش سنجی و ترموگرافی و نظارت بر اجرای سیستم تعمیرات و نگهداری PM مجموعه برج میلاد تهران

مشاهده وبسایت


آزمون‌ها