تالیف و ترجمه كتب و متون علمی، فنی و تحقیقاتی

۱. سازه‌های سالن‌های صنعتی با تاسیسات جرثقیل / سال ۱۳۷۹ / انتشارات ماكان

۲. اصول و مبانی آرماتوربندی سازه‌های بتن آرمه / سال ۱۳۸۵

۳. سیستم مركب در ساختمان (كمپوزیت) / سال ۱۳۸۱ / انتشارات ماکان

۴. صفحات پای ستون (كف ستون‌ها) / سال ۱۳۸۴ / انتشارات فدک ایساتیس

۵. جداول و استاندارد سازه‌های فولادی ساختمانی (اشتال) / سال ۱۳۸۴ / انتشارات فدک ایساتیس

۶. سازه دكل‌ها، برج‌ها، دودكش‌ها / سال ۱۳۸۴ / انتشارات فدک ایساتیس

۷. مقررات حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق / سال ۱۳۸۵ / انتشارات سیمای دانش

۸. صفحات بتن مسلح (دال‌ها) / سال ۱۳۸۵ / انتشارات فدک

۹. مباحث ویژه و كاربردی بتن مسلح (دال‌ها) / سال ۱۳۸۵ / انتشارات سیمای دانش

۱۰. تفسیر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان / سال ۱۳۸۵ / انتشارات سیمای دانش

۱۱. شناخت مصالح ساختمان / سال ۱۳۸۶ / انتشارات سیمای دانش

۱۲. جمع‌آوری زباله در شرایط زیست‌محیطی / سال ۱۳۸۷ / انتشارات سیمای دانش

۱۳. سازه های نگهبان و گودهای ساختمان / سال ۱۳۸۷ / انتشارات سیمای دانش

۱۴. ترمیم، بازسازی و حفظ آثار باستانی / سال ۱۳۸۹ / انتشارات سیمای دانش

۱۵. سازه‌های سالن‌های صنعتی

۱۶. گودهای ساختمانی و سازه‌های نگهبان

۱۷. سازه‌های فولادی ۱ / در دست چاپ

۱۸. سازه های فولادی ۲ / در دست چاپ

آزمون‌ها