ابنیه نو اندیش
ساختمان تجاری فلسطین مشهد
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
ابنیه نو اندیش
مرکز تجاری ستاره یزد
۱۷ بهمن ۱۳۹۹
ابنیه نو اندیش
آزمون‌ها